Dziś jest: czwartek, 18 październik 2018 r.
Znajdujesz się teraz: przedszkole-jadowniki.info / Rekrutacja
Rekrutacja

KRYTERIA

NABORU DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W JADOWNIKACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Brzesko.                                                                                            Rekrutacja przebiega w II etapach.

W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczały do przedszkola. Rodzice tych dzieci składają na kolejny rok szkolny deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.  Deklarację, o której mowa powyżej rodzice składają w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. pomiędzy 21 a 28 lutego 2018r. włącznie.

Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

I etap rekrutacji:

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wynikające   z Ustawy Oświatowej, jak :

- Wielodzietność rodziny kandydata;

- Niepełnosprawność kandydata;

- Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

- Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

- Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

KRYTERIA TE MAJĄ JEDNAKOWĄ WARTOŚĆ !!!

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów rekrutacyjnych:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego świadczenia” ( do pobrania w przedszkolu)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

II etap rekrutacji

 

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w przedszkolu są brane pod uwagę kryteria ustalone przez Radę Miejską w Brzesku – Uchwała              Nr XXXVII/255/2017 z dnia 31.03.2017r.  Są to:

- Dziecko , które ma prawo do objęcia go wychowaniem przedszkolnym -50pkt

- Obydwoje pracujący rodzice, prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym- 40pkt

- Jeden pracujący rodzic/prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w j/w – 30pkt

- Rodzeństwo w przedszkolu- 4 pkt

- Dogodne względem miejsca zamieszkania położenie przedszkola, do którego kandydat ma być przyjęty- 3 pkt

- Zadeklarowany przez rodziców kandydata czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin  -2pkt

Dokumenty potwierdzające

1.     Zaświadczenie/oświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodziców lub o prowadzeniu działalności gospodarczej.

2.     Zaświadczenia o pobieraniu nauki w systemie dziennym.

3.     Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu.

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do Publicznych Przedszkoli w Gminie Brzesko na rok szkolny 2018/2019 – załącznik do Zarządzenia Burmistrza Brzeska z dnia 24.01.2018

 

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca

od 1.03. do 16.03. 2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

do 23.03.2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

4.04.2018

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 11.04.2018

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 17.04.2018r

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

1.

Składanie wniosku wraz z załącznikami

30.07-3.08.2018

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

do 10.08.2018r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14.08.2018r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

20.08.2018r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

23.08.2018r.

 

Wszyscy rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są wypełnić wniosek do pobrania w kancelarii przedszkola oraz przedłożyć stosowne dokumenty w terminie  01.03.2018 – 16.03.2018.

Informacje w godz. pracy przedszkola lub pod tel. 14 6867830 w godz. 8 -14

 

Do pobrania w kancelarii:

- Wniosek,

- Oświadczenie o wielodzietności,

- Oświadczenie o deklarowanym pobycie.

2010-2011 Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach - www.przedszkole.jadowniki.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tagi: brzesko