Dziś jest: środa, 13 grudzień 2017 r.
Rekrutacja

KRYTERIA

NABORU DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W JADOWNIKACH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze Gminy Brzesko. Rekrutacja przebiega w II etapach.

 

I etap rekrutacji:

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wynikające z Ustawy Oświatowej, jak :

- Wielodzietność rodziny kandydata;

- Niepełnosprawność kandydata;

- Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

- Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

- Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

KRYTERIA TE MAJĄ JEDNAKOWĄ WARTOŚĆ !!!

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów rekrutacyjnych:

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego świadczenia” ( do pobrania w przedszkolu)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą - w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

II etap rekrutacji

 

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w przedszkolu są brane pod uwagę kryteria ustalone przez Gminę Brzesko. Są to:

- Dziecko , które ma prawo do objęcia go wychowaniem przedszkolnym -50pkt

- Obydwoje pracujący rodzice, prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w systemie stacjonarnym- 40pkt

- Jeden pracujący rodzic/prowadzący działalność gospodarczą lub uczący się w j/w – 30pkt

- Rodzeństwo w przedszkolu- 4 pkt

- Dogodne względem miejsca zamieszkania położenie przedszkola, do którego kandydat ma być przyjęty- 3 pkt

- Zadeklarowany przez rodziców kandydata czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin (jeden punkt za każdą godzinę) -4pkt

Dokumenty potwierdzające

  1. Zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie rodzica (rodziców)

  2. Zaświadczenia o pobieraniu nauki w systemie dziennym,

  3. Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu.

 

Maksymalna ilość punków w II etapie – 111, min – 4.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

do Publicznych Przedszkoli w Gminie Brzesko na rok szkolny 2017/2018 – załącznik do Zarządzenia Burmistrza Brzeska z dnia 02.03.2017

 

1.1

Składanie wniosku wraz z załącznikami o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca

od 2.03. do 17.03. 2017 r.

1.2

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 24.03.2017 r. do godziny 1500

1.3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

Od 27.03 do 29.03..2017 r. do godziny 1500

1.4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 03.04.2017r. do godziny 1500

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

2.1

Składanie wniosku wraz z załącznikami

od 04.04. do 07.04.2017 r.

2.2

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 12.04.2017 r. do godziny 1500

2.3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

od 13.04. do 14.04.2017 r. do godziny 1500

2.4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

do 19.04.2017 r. do godziny 1500

 

Wszyscy rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są wypełnić wniosek do pobrania w kancelarii przedszkola oraz przedłożyć stosowne dokumenty w terminie 02.03.2017 – 17.03.2017.

Informacje w godz. pracy przedszkola lub pod tel. 14 6867830 w godz. 8 -14

 

Do pobrania w kancelarii:

- Wniosek,

- Oświadczenie o wielodzietności,

- Oświadczenie o deklarowanym pobycie.

Zamierzenia Dydaktyczno - Wychowawcze

Tematy i zamierzenia dla gr II Pszczółki na miesiąc listopad

I Kto Ty jesteś?
II Ciepło i miło
III Nasze zmysły i ciało
IV Projekt Akademii Zdrowego Przedszkolaka „Zdrowa piramida dzisiaj nam się przyda”

ZADANIA WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE NA LISTOPAD - GR. II

- Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przygotowanie akademii z okazji Święta Niepodległości.
- Poznanie barw i symboli narodowych.
- Poznanie krajobrazów, tradycji, zabytków i legend związanych z Polską, Warszawą, Krakowem.
- Zapoznanie z tematyką związaną z niepełnosprawnością.
- Poznanie zmysłów i ich funkcji.
- Poznanie budowy człowieka.
- Przypomnienie praw i obowiązków człowieka.
- Kształtowanie postawy prozdrowotnej.
- Zwrócenie uwagi na aktywność fizyczną, jako jeden z warunków zdrowia.
- Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.2010-2011 Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach - www.przedszkole.jadowniki.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tagi: brzesko