Dziś jest: sobota, 22 wrzesień 2018 r.
Znajdujesz się teraz: przedszkole-jadowniki.info / Statut
Statut przedszkola

 


          STATUT


PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA   NR 1

W JADOWNIKACH
Statut  opracowany został na podstawie:

 • Ustawy z 4 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe                                     ( Dz.U. z 2017 poz.60) - art.322

 • Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) - art.98-102

Rozdział 1

Nazwa i typ Przedszkola


§ 1

 1. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Jadownikach, zwane dalej „Przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym.

 2. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. Św. Prokopa 10,  32-851 Jadowniki, tel. 14 68 67 830.

 3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Brzesko. Siedzibą Gminy jest budynek w Brzesku przy ul. Głowackiego 52. Zadania i kompetencje rady gminy i określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty.

 5. Przedszkole używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. Pełne brzmienie pieczęci:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1

w  JADOWNIKACH

32-851 Jadowniki, ul. Św. Prokopa 10

TEL.14 68 67 830

 


§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Jadownikach;

 2. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Jadownikach;

 3. dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Jadownikach;

 4. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

 5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Brzesko;                                    


Rozdział 2


                                                 Cele i zadania Przedszkola


§ 3

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 2. Do zadań Przedszkola należy :

 1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

 2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

 3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

 4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

 5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

 6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

 7. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

 8. przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

 9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

 10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

 11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia

 12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

 13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

 14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

 15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

 16. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.


§ 4


 1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Przedszkola oraz w  środowisku społecznym.

3.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.

4.   Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

5.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje Dyrektor.

6.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele.

7.     W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem a także w formie:

1) zajęć wspierających rozwój dziecka;

2)   zajęć rozwijających uzdolnienia;

3)     porad i konsultacji.

8.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

9. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)  organizowanie wspomagania Przedszkola w zakresie realizacji zadań polegających na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)     informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę;

3)     we współpracy z nauczycielami lub poradnią psychologiczno-pedagogiczną planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem;

4)     ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;

5)     informowanie niezwłocznie w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.

10.      Nauczyciel udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem. Do zadań nauczyciela w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowania dzieci i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola;

2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

3)   współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym;

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i udzielenie wsparcia,

5) koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;

6)     prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami

11. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli w Przedszkolu, na wniosek dyrektora przedszkola, zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.


 

§ 5

1.      Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

2.      W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad:

1)     wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela;

2) dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub pomocy wychowawczej; a w wyjątkowych sytuacjach pod opieką innego pracownika niepedagogicznego Przedszkola;

3) podczas spacerów poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwóch opiekunów;

4)     sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;


3.      Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:

1)     wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;

2)     przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa;

3)     zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;

4)  respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym stosowanej diety;

5) zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wymagane jest specjalne postępowanie;


4.      W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole:

1) współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci;

2)      przeprowadza zajęcia z pielęgniarką i lekarzem;

3)   w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę;
Rozdział 3

Organy Przedszkola


§ 6

Organami Przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola;

 2. Rada Pedagogiczna;

 3. Rada Rodziców.

§ 7

 1. Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu. Zasady powierzania i odwoływania ze stanowiska Dyrektora regulują odrębne przepisy.

 2. Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 3. Dyrektor Przedszkola w szczególności:

 1. kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny;

 3. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

 6. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;

 7. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

 8. stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola;

 9. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;

 10. wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

 1. skreślenia dziecka z listy dzieci Przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

 2. nadania stopniu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

 1. do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

 2. gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokonywania oceny ich pracy;

 3. dokonuje oceny pracy nauczyciela;

 4. dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu  nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;

 3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.

 1. Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:

 1. wychowawczo-dydaktyczny poziom Przedszkola;

 1. realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących Przedszkole;

 2. tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci;

 3. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

 4. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy.

 1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i  rodzicami.

 2. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do  zestawu programów wychowania przedszkolnego.


§ 8

 1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.

 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z „Regulaminem działalności Rady Pedagogicznej”.

 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;

 2. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;

 4. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;

 5. ustalanie regulaminu swojej działalności;

 6. przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy Przedszkola;

 2. projekt planu finansowego Przedszkola;

 3. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych;

 4. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 5. dopuszczenie do użytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;

 6. powierzenie stanowiska Dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

 7. powierzenie stanowiska społecznego wicedyrektora;

 1. Rada Pedagogiczna:

 1. deleguje  dwóch przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola;

 2. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola;

 3. wyłania przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

 1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa Prawo oświatowe.

 2. Wykaz wszystkich kompetencji Rady Pedagogicznej sporządza odrębnie Dyrektor.

 3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Teksty uchwał są rejestrowane i przechowywane osobno.

 5. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

 6. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 w Jadownikach. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.


§ 9

 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.

 2. Wyboru członków Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym zebraniu rodziców na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń w każdym roku szkolnym;

 3. Praca Rady Rodziców może być kadencyjna;

 4. W wyborach Rady Rodziców jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic;

 5. W skład Rady Rodziców Przedszkola wchodzi co najmniej 2 przedstawicieli z oddziałów, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców danego oddziału;

 6. Rada Rodziców opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. Określa w nim w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady.

 7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. opiniowanie programu wychowania Przedszkola;

 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola;

 3. uchwalanie regulaminu swojej działalności;

 4. delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola;

 1. Rada Rodziców może wystąpić:

 1. z wnioskiem do Dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

 2. do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.

 1. Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców”, w którym określa w szczególności:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców;

 3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

11. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.

12. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

13. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin, o którym mowa w ust. 5.

14. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców.


§ 10

1. Każdy organ Przedszkola działa samodzielnie i podejmuje decyzje w granicach posiadanych    kompetencji, zgodnie z prawem oświatowym i ze Statutem Przedszkola.

2. Współpraca organów Przedszkola odbywa się we wszystkich obszarach funkcjonowania Przedszkola.

3. Dla lepszego poznania się, dyrektor Przedszkola organizuje spotkania, w których uczestniczą wszystkie organy Przedszkola.

4. Organy Przedszkola wspólnie opracowują jasne zasady współpracy. Współpraca odbywa się poprzez:

 1. wzajemne informowanie – Rada Rodziców jest na bieżąco informowana o tym, co się dzieje w Przedszkolu i jakie są zamierzenia Dyrektora i Rady Pedagogicznej,

 2. Rada Rodziców informuje Przedszkole o swoich potrzebach i zamierzeniach,

 3. konsultacje - Dyrektor i Rada Pedagogiczna dają Radzie Rodziców możliwość wypowiedzenia się na temat planowanych działań i decyzji,

 4. współdecydowanie – polega na pełnym partnerstwie pomiędzy Dyrektorem, Radą  Pedagogiczną i Radą Rodziców,

5. Wszystkie organa są zaangażowane w proces decydowania o proponowanych rozwiązaniach i podejmowania na ich podstawie wspólnych działań, za które wszyscy biorą pełną odpowiedzialność;

6. Po przekazaniu przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną na wykonanie określonego zadania władzy w danym obszarze rodzicom, Rada Rodziców samodzielnie podejmują decyzje, jedynie informując Dyrektora Przedszkola i Radę Pedagogiczną o jej kształcie.

7. Celem i efektem współpracy organów przedszkola powinny być w szczególności:

 1. stwarzanie w przedszkolu przestrzeni do dialogu i współpracy dla dzieci, nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

 2. dążenie do wzrostu identyfikacji dzieci i rodziców z Przedszkolem;

 3. pogłębianie poczucia współodpowiedzialności za Przedszkole;

 4. wspólne rozwiązywanie problemów oraz świętowanie sukcesów;

 5. eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań;

 6. wspólne opracowywanie i realizowanie koncepcji pracy Przedszkola.

8. Żaden z organów Przedszkola nie powinien inicjować sytuacji spornych dotyczących spraw Przedszkola i społeczności przedszkolnej.

9. Dyrektor przedszkola ma prawo wydawać zalecenia wszystkim organom przedszkola jeżeli ich działalność narusza interesy Przedszkola i nie służy jej rozwojowi i dobremu imieniu.

10. W celu zapobiegania sporom w Przedszkolu jest opracowana polityka informacyjna zawierająca zasady wzajemnego informowania się organów i szczegółowe zasady współpracy.

11. Każdy organ powinien dążyć do jak najszybszego, polubownego rozstrzygania spornych spraw wewnątrz Przedszkola, kierując się zasadą obiektywizmu i z zachowaniem następujących zasad:

 1. kluczowe problemy Przedszkola są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli poszczególnych organów;

 2. każdy organ rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy swoimi członkami;

 3. w przypadku sporu Dyrektor - Rada Pedagogiczna: negocjacje w imieniu Rady Pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony przez co najmniej 3/4 członków Rady Pedagogicznej

 4. sprawy sporne pomiędzy nauczycielami a rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka rozstrzyga Dyrektor, który może w tym zakresie współpracować odpowiednio z przewodniczącym Rady Rodziców;

 5. w przypadku braku porozumienia organów na poziomie Przedszkola kompetencje do rozpatrzenia wszelkich sporów ma organ prowadzący Przedszkole, sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu przekazuje Dyrektor Przedszkola. Decyzja organu jest ostateczna.

11. Dyrektor przedszkola przyjmuje i rozpatruje wnioski i skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Rozdział 4

Organizacja Przedszkola


§ 11

 1. Przedszkole pracuje cały rok szkolny z wyjątkiem okresu wyznaczonego przez organ prowadzący Przedszkole.

 2. W okresie przerwy w pracy Przedszkola dzieci mają prawo uczęszczania do dyżurnego przedszkola wskazanego przez organ prowadzący.

 3. Przedszkole pełni także w terminie ustalonym przez organ prowadzący zadania przedszkola dyżurnego.

 4. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji Przedszkola, w którym określa w szczególności:

 1. liczbę  oddziałów;

 2. liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

 3. tygodniowy wymiar zajęć religii i języka angielskiego;

 4. czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

 5. liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;

 6. liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

 7. liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

 8. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole;

 9. opracowany arkusz organizacji Przedszkola Dyrektor przedstawia do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym.

 1. Arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe Dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku.

 2. Organ prowadzący, po uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, zatwierdza arkusz organizacji Przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.

 3. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Przedszkola do dnia 30 września opinie, o których w ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.

 4. W przypadku zmian do zatwierdzonego arkusz organizacji Przedszkola po 30 września zmiany te zatwierdza organ prowadzący.  

 5. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.

 6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.


§ 12

 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.

 2. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć  powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć religii powinien wynosić:

 1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

 2. z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.


§ 13

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.

 2. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.

 3. Zasady powierzania oddziału i zadania wychowawcy oddziału określa § 28.§ 14

 1. Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola z zastrzeżeniem ust. 2. Opiekę na dzieckiem w drodze do Przedszkola i z Przedszkola sprawują rodzice.

 2. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z Przedszkola. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica. Jednorazowe upoważnienia przechowuje wychowawca w dokumentacji Przedszkola przez tydzień.

 3. W szczególnym przypadku rodzice mogą upoważnić osobę, która ukończyła 13 lat do odbioru dziecka z Przedszkola.

 4. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę nauczyciela.

 5. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na widoczny stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa i powiadamia drugiego rodzica o zaistniałej sytuacji a następnie Policję.

 6. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia. W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiorą dziecka z Przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora nie dłużej jak do jednej godziny od zakończonych zajęć.

 7. Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z Przedszkola. Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Dyrektora.

 8. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o którym mowa w ust. 7, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi, Dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu Policji.

 9. Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z Przedszkola drugiemu z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania stosownym orzeczeniem sądowym.§ 15


1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i stałą opiekę pedagogiczną, bo:

 1. w czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem dzieci pozostają pod opieką nauczyciela, który odpowiada za ich bezpieczeństwo;

2) każda grupa wiekowa powierzona jest opiece:

 1. dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 - godzinnego czasu pracy oddziału;

 2. w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych koniecznością opuszczenia sali zajęć przez nauczyciela, dopuszcza się możliwość sprawowania krótkotrwałej opieki nad dziećmi przez pracowników obsługi;

 3. dopuszcza się zasadę łączenia dzieci z różnych grup w wyjątkowych sytuacjach;

 1. nauczyciela w jego pracy opiekuńczej i wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa;

4) dzieci 3-4 letnie mają zapewnioną pomoc wychowawczą wg. zasad  określonych przez gminę;

5) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby co najmniej jedna nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu, w szczególnym przypadku dopuszcza się zmianę tej zasady;

6) podczas pobytu dzieci w ogrodzie zabawy i zajęcia dzieci z poszczególnych grup odbywają się na wyznaczonych terenach z bezpiecznym sprzętem dostosowanym do potrzeb i ich możliwości:

 1. w trakcie wycieczek i zajęć poza teren przedszkola zapewnia się opiekę, co    najmniej 1 osoby dorosłej na 10 wychowanków;

 2. organizację i przebieg wycieczek określają odrębne przepisy;

 1. organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności.

7) Udział dziecka w wycieczkach poza  wieś wymaga pisemnej zgody rodziców.

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, o których zostali pouczeni.

3. W przedszkolu została wprowadzona procedura do spraw bezpieczeństwa. Do jej  zadań należy integracja działań wszystkich podmiotów przedszkola oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.

4. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności dzieci na prowadzonych zajęciach i potwierdzenie odbytych zajęć podpisem w dzienniku.

5. Zadania pracowników niebędących nauczycielami związane z zapewnieniem bezpieczeństwa:

 1. wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo wychowankom;

 2. udzielanie pomocy dzieciom na prośbę nauczycieli w sytuacjach  szczególnie uzasadnionych;

 3. informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.

7. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz palenia.


§ 16

1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe:

1) dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi  zdrowymi, a w sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia;

 1. nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola;

 2. w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców/prawnych opiekunów o jego stanie, a rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i zapewnienia mu opieki medycznej.

 1. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie, ale  nauczyciel lub dyrektor zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej.

4. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do   czasu pojawienia się rodziców (prawnych opiekunów) pozostaje w obecności nauczyciela, który towarzyszy dziecku.

5. W szczególnym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

 1. rodziców (opiekunów) poszkodowanego;

 2. pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;


6. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora  i kuratora oświaty.

7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

8. Zawiadomień, o których mowa w pkt. 5-8, dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

9. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie należy zgłaszać pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.

10. W odniesieniu do dziecka z choroba przewlekłą stosuje się odpowiednią procedurę.


§ 17


1. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w godzinach od 8 do 13 z możliwością przesunięcia w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego

 1. rodzic (opiekun prawny) dziecka uczęszczającego do Przedszkola od godziny 8 do godziny 13  nie ponosi odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

 2. w przypadku dziecka uczęszczającego do Przedszkola powyżej 5 godzin dziennie czas pobytu w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a Dyrektorem przedszkola.

3) Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustala organ prowadzący

2. Dzieci przebywające w przedszkolu mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek ):

 1. koszt żywienia pokrywają rodzice w 100 %,w zależności od ilości spożywanych posiłków w rozliczeniu miesięcznym płatnym z dołu:

 1. dla dzieci korzystających z 3 posiłków pokrywają 100% stawki żywieniowej;

 2. dla dzieci korzystających z 2 posiłków pokrywają 75% stawki żywieniowej;

 3. dla dzieci korzystających z 1 posiłku (obiad) pokrywają 50% stawki żywieniowej;

2) wysokość dziennej stawki żywieniowej w tym poszczególnych posiłków ustala Dyrektor w porozumieniu z intendentem i rodzicami na pierwszym zebraniu ogólnym;

3) o dłuższej nieobecności dziecka rodzic powiadamia przedszkole.

3.Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole:

 1. rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do dnia 15 - go danego miesiąca   „z dołu";

 2. opłaty dokonują rodzice u intendenta przedszkola lub w sposób ustalony na zebraniu ogólnym;

 3. zaleganie z odpłatnością za przedszkole powyżej 1 miesiąca spowoduje rozwiązanie umowy na pobyt dziecka w przedszkolu.


§ 18

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek Dyrektora i Rady Rodziców w godzinach od 7 do 16.

 2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:

 1. zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki;

 2. potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;

 3. rodzaj niepełnosprawności dzieci;

 4. oczekiwania rodziców.

3 Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, pełniący funkcje wychowawcy, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.


§ 19

 1. Przedszkole systematycznie współpracuje i współdziała z rodzicami.

 2. Współpraca i współdziałanie odbywa się w formie:

 1. zebrań oddziałowych z wychowawcami i nauczycielami;

 2. zajęć otwartych;

 3. indywidualnych kontaktów z wychowawcą i nauczycielami;

 4. kontaktów telefonicznych i poprzez pocztę elektroniczną;

 5. informacji na stronie internetowej Przedszkola;

 6. kontaktów telefonicznych i poprzez pocztę elektroniczną;

 7. informacji na stronie internetowej Przedszkola i na Facebooku

 8. tablicy informacyjnej, gazetki dla rodziców;

 9. organizacji imprez i uroczystości, pikników;

 10. organizacji wycieczek, wyjazdów;

 1. Kontakty z rodzicami odbywają się:

 1. w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 w zależności od potrzeb;

 2. w przypadku zebrań oddziałowych jeden raz na semestr lub według potrzeb

 3. w przypadku zajęć  otwartych co najmniej raz w semestrze;


4. Przedszkole prowadzi stronę internetową


Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola


§ 20

 1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.

 2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.

 3. Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników Przedszkola regulują przepisy Kodeksu pracy.

 4. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.

 5. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 1. W Przedszkolu obowiązuje Regulamin pracy.


 

§ 21

Zadania pracowników1    Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy:

1) zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej dzieciom bezpieczeństwo podczas prowadzonych zajęć;

2)     przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po Przedszkolu;

3)  zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku, w tym podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku.


2.      Nauczycielowi  nie wolno pozostawić dzieci bez opieki innego nauczyciela lub w wyjątkowych sytuacjach innego pracownika Przedszkola.

3. Podczas spacerów i zajęć poza teren przedszkola nauczyciela wspomaga pomoc nauczyciela  lub woźna oddziałowa, opiekunami podczas spacerów i wycieczek mogą być nauczyciel przedszkola, rodzic lub opiekun dziecka, wolontariusz oraz inny pracownik

§ 22

Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy:

1) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu;

2)      zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości i umiejętności;

3)     informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;

4)        zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola;

5)   informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o jego rozwoju;

6)     odbywanie co najmniej raz w semestrze spotkań z rodzicami.


§ 23


1.Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej należy:

1)     przedstawianie Dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego;

2)  planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego;

3) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej w oparciu o zatwierdzony przez Dyrektora program wychowania przedszkolnego oraz odpowiadanie za jej jakość;

4)  tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;

5)  dążenie do pobudzenia aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju;

6) wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej;

7) stosowanie zasady indywidualizacji pracy uwzględniając możliwości i potrzeby dzieci.

2.      Nauczyciel jest odpowiedzialny z jakość realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

3.     W zakresie realizacji zadań związanych z opieką zdrowotną nauczyciel:

1)  kształtuje nawyki i zachowania dbania o własne zdrowie i sprawność ruchową;

2)  organizuje zajęcia ruchowe, gry i zabawy rozwijające sprawność fizyczną dzieci;

3) zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków i odpowiada za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu,  na wycieczkach i spacerach.§ 24

1.   Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zwanych dalej „wychowawcą”, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców danego oddziału.

2. Do zadań wychowawcy należy:

1)     planowanie pracy wychowawczej powierzonego oddziału;

2) ustalanie dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia na podstawie ramowego rozkładu dnia;

3)  współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji zadań wychowawczych Przedszkola;

4)     utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci oddziału;

5) prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego oraz dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;


3.   Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam lub ci sami wychowawcy opiekowali danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału§ 25

1.    Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

2.      Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w „Arkuszu obserwacji dziecka”.

3. Po dokonaniu analizy wyników obserwacji wstępnej, opracowuje „Plan wspierania      rozwoju dziecka”, który realizuje indywidualnie z dzieckiem w określonym czasie.

4.   W przypadku dzieci, które otrzymały opinię lub orzeczenie zespół nauczycieli opracowuje   Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

5. Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną.


                                                         Rozdział 6

                                                        Dzieci  Przedszkola

                                                    

                                                                 § 26

1.Dzieci  w przedszkolu mają prawa wynikające z  Konwencji Praw Dziecka, w szczególności prawo do:

 1. podmiotowego i życzliwego traktowania;

 2. akceptacji takim jaki jest;

 3. własnego tempa rozwoju;

 4. kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi

 5. zabawy i wyboru towarzysza zabaw

 6. snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone

 7. jedzenia i picia gdy jest głodne i spragnione, przy równoczesnym prawie do nauki,

regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami.

2) Dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami  przemocy fizycznej i psychicznej:

 1. poszanowania godności osobistej;

 2. wyrażania własnych sądów i opinii;

 3. akceptacji;

 4. zrozumienia indywidualnych potrzeb;

 5. poszanowania własności;


2)    Do obowiązków dziecka należy:

 1. szanowania wytworów innych dzieci;

 2. podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego reguł ( m.in. po skończonej zabawie i pracy);

 3. przestrzegania zasad higieny osobistej;

 4. przestrzeganie ustalonych w grupie zasad dotyczących bezpieczeństwa;

 5. prób ubierania się i rozbierania przy pomocy osoby dorosłej - 3,4-latki;

 6. ubrać się , rozebrać oraz próbować wiązać sznurowadła - 5-latki;

 7. samodzielnie posługiwać się sztućcami;

 8. samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne;

 9. wykonywać prace porządkowe w miarę swoich możliwości;

 10. godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem.

3) Składanie skarg i zażaleń w przypadku łamania praw dziecka:

 1. w przypadku nieprzestrzegania praw dziecka  w placówce sytuacje sporne będą rozstrzygane na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej;

 2. w wyjątkowych rażących sprawach problem będzie  rozwiązywany na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej;

 3. sytuacje nierozstrzygnięte będa kierowane do organu prowadzącego i organu nadzorującego przedszkola.  

4)Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci w przedszkolu:     

 1. brak usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu      

obejmującej  co najmniej 30  dni;

 2) stwarzanie  przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz brak  współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.

5) Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

 1. indywidualna terapia prowadzona przez specjalistę w formie zajęć;

 2. konsultacje z rodzicami;

 3. rozmowy z dyrektorem.

6) Skreślenia dziecka z listy przyjętych w wymienionych przypadkach dokonuje dyrektor, stosując poniższą procedurę:

     1)wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszenie przepisów statutu za potwierdzeniem odbioru;

       2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa -negocjace dyrektora;

   3)zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych MOPS, Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna;

   4)przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej  sytuacji nieprzestrzegania zapisów statutu,powtarzających się uchybień ze stron rodzców dziecka;

   5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczna w sprawie skreślenia z listy wychowanków;

       6) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.                                                                 § 27

 1. Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wspierania w procesie wychowania i realizacji celów i zadań  przedszkola.Współdziałanie opiera się na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 2. Rodzice obowiązani  są do :

1) przestrzegania niniejszego statutu;

2) regularnego kontaktowania się z nauczycielem;

3) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

4) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, w tym niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

5) przyprowadzenie wyłącznie zdrowego dziecka do przedszkola:

6) natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji;

7) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola,  przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

4) Rodzice mają prawo do:

     1) uzyskania rzetelnej informacji  na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;

     2) uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli w  rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod  udzielania dziecku pomocy;

       3) znajomości realizowanego w przedszkolu programu   wychowania przedszkolnego;

       4) ochrony danych osobowych;

      5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i Dyrektorowi   wniosków i opinii na temat pracy przedszkola;

    4)W celu zapewnienia dziecku w przedszkolu  odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych  rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi uznanego istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizyczny  dziecka.

       

                                                Rozdział 7

                                  Przyjmowanie dzieci do przedszkola.

                                                   § 28

 

1.Do przedszkola  moga uczęszczać dzieci  od początku roku szkolnego w  roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata.

2) W   szczególnie uzasadnionych przypadkach  do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3) Dzieci w wieku od 3-5 lat mają prawo do korzystania  z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

4)Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 2 jest   zadaniem organu prowadzącego.

                                                        

                                                       § 29


1.Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych  na obszarze Gminy Brzesko lub spoza niej jeżeli są wolne miejsca.

2.Kryteria , które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci  do przedszkola, określa organ prowadzący.

3.Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołan przez Dyrektora. Skład komisji  i zadania komisji rekrutacyjnej określają odrębne przepisy.

4.O przyjęciu dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego  decyduje Dyrektor.

 

                                                    Rozdział 8


                                          Postanowienia końcowe

                                 

                                                            30

1.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu.

2. Po nowelizacji statutu Dyrektor opracowuje  ujednolicony tekst statutu i udostępnia jego tekst na stronie internetowej przedszkola.

3.Statut wchodzi w życie z dniem 30.11.2017 r.   

                                                 


2010-2011 Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach - www.przedszkole.jadowniki.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tagi: brzesko