Dziś jest: sobota, 28 luty 2015 r.
Znajdujesz się teraz: przedszkole-jadowniki.info /
09 lutego 2015
W poniedziałek nasze przedszkole odwiedził Teatr Moralitet z Krakowa. Aktorzy zaprezentowali dzieciom widowisko pt. „Smoczy festyn” propagujące działania pro-zdrowotne
05 lutego 2015
Nasze przedszkole promując zdrowy styl życia, w tym prawidłowego odżywiania, zabawę karnawałową zorganizowało pod hasłem „Witaminowy bal”.
21 styczeń 2015
Wydarzeniem tego tygodnia w naszym przedszkolu było spotkanie z Babciami i Dziadkami z okazji ich święta.

Ogłoszenia

KRYTERIA NABORU DO PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA NR 1 W JADOWNIKACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze danej gminy. Dla dzieci aktualnie uczęszczających rodzic składa deklarację kontynuowania edukacji przedszkolnej w terminie 16.02.2015 do 25.02.2015.

I etap rekrutacji: W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

Wielodzietność rodziny kandydata;

Niepełnosprawność kandydata;

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

Niepełnosprawność  obojga rodziców kandydata;

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

KRYTERIA TE MAJĄ JEDNAKOWĄ WARTOŚĆ !!!

 

II etap rekrutacji

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria ustalone przez Gminę Brzesko. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych: 

I etap rekrutacji Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego świadczenia” ( do pobrania w przedszkolu)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem  –        w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

II etap rekrutacji

1. Zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie rodzica (rodziców)

2. Zaświadczenia o pobieraniu nauki w systemie dziennym,

3.Oświadczenie o planowanym pobycie dziecka w przedszkolu.

 

Maksymalna ilość punków w II etapie – 99

Wszyscy rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są wypełnić wniosek w kancelarii oraz przedłożyć stosowne dokumenty w terminie 02.03.2015 – 31.03.2015.

Informacje pod tel. 14 6867830 w godz. 8 -14

Gmina Brzesko ustala kryteria obowiązujące w II etapie rekrutacji wraz z liczbą punktów:

Dzieci ,które są  urodzone w 2010 r mają prawo do wychowania  przedszkolnego – 50 punktów

Zatrudnienie obojga rodziców (lub nauka w systemie dziennym) – 40 punktów

Zatrudnienie jednego z rodziców – 30 punktów

Rodzeństwo w przedszkolu – 4 punktów

Dogodne względem miejsca zamieszkania położenie przedszkola – 3 pkt

Zadeklarowany czas pobytu powyżej 7 godz. – 2 pkt

 

Harmonogram  przeprowadzenia rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 1 w Jadownikach na rok szkolny 2015/2016

Na wolne miejsca w przedszkolu ogłasza się rekrutację w następujących terminach:

1. Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola:

1.1

Składanie wniosku wraz z załącznikami o przyjęcie do przedszkola na wolne miejsca

od 1.03. do 31.03.  2015

1.2

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do 13 .04. 2014 r do godziny 1500

1.3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

od 14.04. do 17.04. do godziny 1500

1.4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do 24.04. do godziny 1500

 

2.Ustala się  terminy postępowania uzupełniającego:

2.1

Składanie wniosku wraz z załącznikami

od 27. 04. do 04.05.2014  do godz. 15

2.2

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 08.05. do godziny 1500

2.3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

od 11.05 –15. 05  do g.15

2.3.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

do 19.05. do godziny 1500

 


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze luty

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne dla grupy I "Motylki":

1.Poprzez różne formy i metody zabawy zachęcenie dzieci do spożywania zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału ( ograniczenie spożycia słodyczy), picia kompotów soków. Przezwyciężenie niechęci do nieznanych potraw.

2. Rozwijanie aktywności twórczej przez wspólne wykonywanie form przestrzennych z różnego rodzaju materiału oraz do odgrywania prostych ról. Wzbogacenie wiedzy o teatrze lalkowym.

3. Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu. Poznawanie zabaw i niektórych sportów zimowych na śniegu i lodzie. Uświadomienie zagrożeń wynikających  z zabaw w niebezpiecznych miejscach.

4. Poszerzenie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin. Założenie wiosennego kącika przyrody.Rozwijanie opiekuńczej postawy wobec roślin.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne dla gr II „Pszczółki”:

- Zapoznanie z tradycją zabaw karnawałowych i wyzwalanie u dzieci spontanicznej aktywności ruchowej;

- Uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z zabaw zimowych w niebezpiecznych miejscach;

- Rozwijanie u dzieci umiejętności poprawnego budowania dłuższych wypowiedzi, właściwego dobierania słów oraz  zwrócenie uwagi na dbałość o piękno języka;

- Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych poprzez zapoznanie z różnorodnymi sposobami hodowli roślin.


Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne dla grupy III "Biedroneczki":

1.Kultywowanie tradycji zabaw karnawałowych. Integrowanie grupy przez wspólną zabawę, wprowadzenie nastroju radości. Rozumienie znaczenia rozrywki, tańca dla odprężenia się i wypoczynku.

2. Przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie. Hartowanie organizmu zabawami i pobytem na świeżym powietrzu.

3. Doskonalenie mowy poprzez usprawnianie aparatu artykulacyjnego.

4. Rozwijanie relacji między dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. Inicjowanie wspólnych zabaw. Poznanie praw dziecka.

2010-2011 Publiczne Przedszkole nr 1 w Jadownikach - www.przedszkole.jadowniki.pl.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Tagi: brzesko